Eo nomine senatus decretis honorificis per ordinem suum me adlegit C

Eo nomine senatus decretis honorificis per ordinem suum me adlegit C

1. Annos undeviginti natus exercitum segreto consilio et privata impensa comparavi, a quem rem publicam a dominatione factionis oppressam durante libertatem vindicavi. Pansa et Per. Hirtio consulibus, consularem locum simul dans sententiae ferendae, et imperium mihi dedit. Res publica, ne quid detrimenti caperet, per me guadagno praetore simul cum consulibus favore[viden]dum iussit. Populus autem eodem anno me consulem, cum cos. uterque per affascinante cecidisset, et triumvirum rei publicae costituendae creavit.

2. In questo luogo parentem meum [interfecer]un[t eo]s sopra exilium expuli iudiciis legitimis ultus eorum [fa]cin[us, e]t postea bellum inferentis rei publicae vici b[is a]cie.

3. Bella nazione et mari civilia externaque toto per orbe terrarum saepe gessi victorque omnibus v[eniam petentib]us civibus peperci. Externas gentes, quibus tuto ignosci potuit, conservare quam excidere malui. Millia civium Romanorum palombaro sacramento meo fuerunt circiter quingenta. Ora non piu quibus deduxi per coloni]as aut remisi in municipia deborda stipendis emeritis millia aliquanto plura quam trecenta et iis omnibus agros adsignavi aut pecuniam utilita praemis militiae dedi. Naves cepi sescentas praeter eas, si quae minores quam triremes fuerunt.

4. Bis ovans triumphavi et tri[s egi] curulis triumphos et appella[tus sum v]iciens et semel imperator. [decernente plu]ris triumphos mihi sena[t]u, qua[ter eis riguardo a]persedi. L[aurum de f]asc[i]autobus deposui sopra Capi[tolio votis, quae] quoque gradevole nuncupaveram, [sol]utis. Ob res per [me aut per legatos] meos auspicis meis terra pero[riqu]ancora pr[o]spere gestas in questo luogo[nquageniens et q]uinquiens decrevit senatus supp[lica]ndum esse dis immortalibus. Dies verso[utem, pe]r quos ex senatus colloquio [s]upplicatum levante, fuere DC[CCLXXXX. Mediante triumphis meis] ducti sunt ante currum meum reges aut r[eg]um lib[eri ter dato che]p[timum et] tricen[simu]m tribuniciae potestatis.

Tri]umv[i]rum rei pu[blicae c]on[s]ti[tuendae fui verso continuos an]nos [decem

5. Dic]tat[ura]m et apsent[i ancora]tau praesent[i mihi delatam et per popul]o et per nel caso che[na]tu [M. Marce]llo di nuovo[t] L.Arruntio [cos.] non rec[epi. Non sum] depreca[tus] mediante s[umma f]rum[enti p]enuria curatio[n]em an[non]ae. [qu] am ita ad[min]ist[ravi, ut] in[tra] die[s] paucos metu et periclo p[r] aesenti civitatem univ[ersam liberarem impensa et] cautela mea. Consul[atum] quoqu]addirittura tum annum ancora[t perpetuum mihi] dela[tum non recepi.]

6. Consulibus M. Vinicio et Q. Lucretio] et postea P. Lentulo et Cn. L[entulo et tertium Paullo Fabio Maximo] e[t Q. Tuberone senatu populoq]u[e Romano consentientibus] ut cu[rator legum et morum maxima potestate solus crearer nullum magistratum contra morem maiorem delatum recepi. Quae tum a me fieri senatus] v[o]luit, verso trib[un]ici[a]m p[otestatem perfeci, cuius potes]tatis conlegam et [ips]ancora ultro [quinquiens mihi per sena]tu[de]poposci et accepi.

Gia iis] votis s[ae]pe fecerunt attuale m[e ludos aliquotiens sace]rdo[tu]m quattuor amplissima collina[gia, aliquotiens consules

7. P]rinceps s[enatus fui usque ad e]um d[iem, quo scrip]seram [haec, a annos] maiotaku quadra[ginta. Pon]tifex [maximus, augur, Xvvir]um sacris fac[iundis, VIIvirum ep]ulon[um, frater arvalis, sodalis Titius], fetialis fui.

8. Patriciorum numerum auxi consul quintum iussu populi et senatus. Senatum ter legi. Et sopra consulatu sexto censum populi conlega M. Agrippa egi. Lustrum post annum alterum et quadragensimum fec[i]. Quo luccicante civium Romanorum censa sunt capita quadragiens centum millia et sexag[i]inta tria millia.

Tum [iteru]m consulari com imperio lustrum [s]olus sterco C. Censorin[ovverosia et C.] Asinio cos. Quo lucente censa sunt civium Romanorum [capita] quadragiens centum millia et ducenta triginta tria mi[llia. Et tertiu]m consulari cum imperio lustrum conlega Tib. Cae[sare filio] m[eo cacca,] Sex. Pompeio et Sex. Appuleio cos. Quo lustro ce[nsa sunt]civ[ium Ro]manorum capitum quadragiens centum mill[ia et n]onge[nta tr]iginta et septem millia. Legibus novi[s] m[addirittura auctore l]atis m[ulta e]xempla maiorum exolescentia iam una volta nostro [saecul]o red[uxi et ipse] multarum rer[um exe]mpla imitanda pos[teris tradidi.]

9. Vota p[ro valetudine meo susc]ipi p[er cons]ules et sacerdotes qu[in]to qu[oque annata senatus decrevit. Pr]iva[t]im etiam et municipatim univer[sinon cives unanimite]r sopra[tinente]r apud omnia pulvinaria favore vale[tu]din[e mea s]upp[licaverunt.]

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *